Забезпечення внутрішньої системи якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Роганському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) №1 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області

1. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Роганському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) №1 Роганської селищної ради розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.

Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»):

- метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

- освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;

- якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;

- якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти у ДНЗ, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», освітня програма для дітей старшого віку «Впевнений старт» що розкривають зміст реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, спеціальні програми для роботи з дітьми з ООП, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.

Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) в Роганському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) №1 Роганської селищної ради (далі – Систему) розроблено згідно з принципами:

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

- автономії закладу дошкільної освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості дошкільної освіти;

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;

- залучення всіх учасників освітнього діяльності до процесу забезпечення якості.

Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ДНЗ з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

- здобувачі освіти та їх батьки;

- педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;

- засновник – Роганська селищна рада;

- управління освіти – відділ освіти Роганської селищної ради;

- громадськість.

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

- показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Роганському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) №1 Роганської селищної ради

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище закладу дошкільної», «Система оцінювання здобувачів освіти», «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників», «Управлінські процеси закладу освіти».

Напрям 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище – комплекс психолого- педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір заклад є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.

Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці:

- Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.

- Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

- Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

- Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти.

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет.

- У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

Вимога 2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації:

- Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

- Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

- Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

Вимога 3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору:

- Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

- У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

- Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

- Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

- У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно- ресурсний центр, методичний кабінет).

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти.

Вимога 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень:

- Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;

- Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;

- Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним.

Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти:

- У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.

- У закладі дошкільної освіти впроваджується система формувального оцінювання.

Вимога 3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання:

- Заклад дошкільної освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

- Заклад дошкільної освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

- Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;

- Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

- Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);

- Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);

- Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;

- Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:

- Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

- Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти:

- Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства.

- Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок.

- У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємо навчання та інших форм професійної співпраці.

Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності:

- Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності.

- Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань:

- У закладі дошкільної освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.

- У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.

- У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії і процедур забезпечення якості освіти.

- Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.

Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм:

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.

- Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників:

- Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

- Керівництво закладу дошкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою:

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.

- Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

- Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.

- Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.

- У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності:

- Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.

- Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

3. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає

- Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.

- Моніторинг якості дошкільної освіти.

Моніторинг в закладі дошкільної освіти здійснюють:

- завідувач закладу дошкільної освіти;

- вихователь-методист;

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- органи самоврядування, які створюються педагогічними працівниками та батьками.

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:

- Опитування.

- Вивчення документації.

- Моніторинг.

- Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.

Критерії моніторингу:

- об’єктивність;

- систематичність;

- відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

- надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

- гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:

- отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Підсумки моніторингу:

- підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;

- за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;

- дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах при завідувачу, засіданнях педагогічної ради.

Освітня програма

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. «Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного дошкільного закладу».

2. «Особистісна компетентність – одна з ключових для дітей дошкільного віку».

3. Впроваджуємо оновлений базовий компонент дошкільної освіти :рухова та здоров’язбережувальна компетентності дитини».

4. «Підсумки роботи педагогічного колективу у 2021/2022 навчальному році».

СЕМІНАРИ, СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

1. Інтерактивний семінар «Особистість дитини – впроваджуємо оновлений Базовий компонент дошкільної освіти».

2. Семінар – практикум «Сформованість наскрізних навичок як ознака готовності до шкільного навчання».

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЄРЕЩЕНКО І.В. ЗА 2020/2021 Н.РІК

СЛУХАЛИ: По першому питанню слухали завідувача Роганського ДНЗ№1 Єрещенко І.В., яка доповіла про пророблену педагогічну та господарську роботу за звітній період, тобто за 2020/2021 н. рік. Роганський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)№1 Харківського району Харківської області засновано у 1996 році відповідно рішення № 194 Роганської селищної ради від 19.06.1996 року.

У дошкільному закладі функціонує 2 групи: 2 групи дошкільного віку(молодша та старша). В них виховується 48 дітей. Дошкільний заклад працює за 10.5 годинним режимом роботи ( 7.30-18.00 год.) , що відповідає запитам і побажанням батьків.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечено повністю.

Очолює дошкільний заклад Єрещенко Ірина Вікторівна, освіта-вища, стаж педагогічної роботи-43 роки, стаж завідувача- 34 роки.

Аналіз роботи за 2020/2021 навчальний рік показав, що показники охоплення дошкільною освітою порівняно з початком минулого року збільшились : так у 2019-2020 н.році – відсоток охоплення становив 56 %, у 2020-2021 н.році- відсоток охоплення становить 59%.

Особливої уваги потребують діти п’ятирічного віку , що з різних причин не відвідують дошкільний заклад. Робота з ними організована таким чином:

організовано соціально-педагогічний патронат;

створено банк даних дітей, що з тих чи інших причин не можуть відвідувати дошкільний заклад;

з метою визначення конкретних заходів щодо підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільний заклад, нами було розроблено анкети для батьків п’ятирічок, з яких ми робили висновки про те, що цікавить батьків, які послуги їх влаштовують, яка інформація їм потрібна;

за результатами анкетування, бесід, відвідин батьків визначили тематику консультацій та бесід;

для батьків було оформлено інформаційний стенд, де було зосереджено інформацію про роботу дошкільного закладу щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Протягом минулого навчального року батькам було запропоновано відвідувати батьківські збори, де виступали завідувач ДНЗ, директор гімназії, вчителі початкових класів, вихователі.

Протягом 2020/2021 навчального року навчально-виховна діяльність педагогічного колективу здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про мови», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Впевнений старт».

Згідно з Конституцією України, керуючись Законом України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» ( ст.9), всі діти України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти.

У 2020-2021 навчальному році навчально-виховний процес був організований відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу показав, що такі його принципи як науковість, актуальність, конкретність, наступність дотримуються.

Навчально-виховний процес здійснюється державною мовою.

Річні завдання педколективом були виконані практично в повному обсязі. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Завдання, що стояли перед педагогічним колективом у 2020-2021 навчальному році:

**продовжувати роботу щодо реалізації компетентнісного підходу у роботі з дітьми через впровадження інноваційних технологій;

**удосконалення форм, змісту і методів роботи з розвитку самоосвіти як складової компетентності педагога.

Порівняно з попередніми роками планування роботи закладу носить більш системний характер, ведеться у графічному вигляді.

Колектив творчо підходив до роботи з дітьми, використовуючи педагогічний досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Під час проведення моніторингу результативності освітньо-виховного процесу, шляхом проведення контрольних занять, зрізів занять, бесід за темою, аналізу результатів продуктивних видів діяльності дітей, було виявлено результативність засвоєння дітьми програмових знань.

Великого значення вихователі надавали використанню інноваційних технологій у системі навчання та виховання дітей. Так, протягом 2020-2021н.року на базі дошкільного закладу було використано такі методики:

· Елементи театру фізичного виховання дошкільників за методикою М.Єфіменка;

· Валеологічна освіта дошкільників;

· Інноваційна музична педагогіка «Піснезнайко»;

· Програма екологічного виховання дошкільників;

· «Теорія розв’язання винахідницьких завдань»(ТРВЗ);

· Громадянська освіта дошкільників;

· Дослідницько-експериментальна діяльність.

На засіданнях педагогічної ради було проведено глибокий аналіз використання інноваційних технологій у роботі з дітьми, що дав такий результат: валеологічними знаннями діти старшої групи володіють досконало, т.я. вихователь Бородич Г.А. поглиблено працює у напрямку валеологічного виховання дітей, покращився напрямок з екологічного виховання, громадянської освіти, впровадження елементів театру фізичного виховання за методикою М.Єфіменка. Виконання вимог програми розвитку дитини «Дитина», Базового компоненту з використанням методики М.Єфіменка дали порівняно високий рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення емоційного стану дітей. Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дітей. Потребує доопрацювання та впровадження у роботу з дітьми музична педагогіка «Піснезнайко» та «Теорія розв’язання винахідницьких завдань».

Складовою життєвої компетентності кожної дитини, є, зокрема, бути здоровим. Відповідно до вікових особливостей кожної вікової групи педагоги давали інформацію еколого-валеологічного спрямування під час навчання дошкільників.

Одним з основних завдань у плані минулого навчального року була тема охорони життя і здоров’я дітей та охорона праці працівників. Випадків дитячого та дорослого травматизму під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. В групах створені куточки, де розміщені наочні матеріали з цього питання, проводились різні форми роботи з дітьми на вивчення та закріплення правил поведінки при пожежі, з незнайомими предметами, ситуацій на дорогах, особистої гігієни: заняття, бесіди-діалоги, ігрові ситуації, вікторини, виставки малюнків, розваги, парактичні дії, інструктажі. Для реалізації завдань цієї проблеми створені необхідні умови:

· Зібрано нормативну базу;

· Дібрано дидактичний матеріал;

· Обладнано стенди «Щоб не трапилось біди», «Пожежна безпека»;

· Напрацьовані конспекти з безпеки життєдіяльності дітей.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу.

Медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». В дошкільному закладі діє «Школа сприяння здоров’ю». У дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

· Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

· Здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров’я, консультації;

· Розроблена тематика папок-пересувок з медико-педагогічних питань.

У закладі постійно проводяться загартовуючі заходи, на заняттях , прогулянках підтримується рухова активність дітей; проводимо дні здоров’я, розваги.

Влітку проводяться оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять, розваг на свіжому повітрі, проведенні С-вітамінізації.

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи (п.35 «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Вартість харчування однієї дитини з 01.01.2021р на день складає 54.00 грн. Батьки сплачують 60% від вартості харчування на день. Харчування діти отримують якісне та в достатньому об’ємі, отримують весь необхідний набір харчових продуктів. В дошкільному закладі створено необхідні умови для організації якісного харчування дітей. Перспективне меню складається на два тижні, в якому передбачено різноманітне харчування дітей. Є в наявності картотека страв, затверджена районною санітарно-епідеміологічною станцією. Але, на жаль. вимоги життя та підвищення цін на основні продукти харчування не дають у повному обсязі надавати дітям 100% харчування (за вимогами норм харчування), тому з 1.01.2021року ми вимушені будемо надати клопотання до Роганської селищної ради про підвищення вартості харчування дітей у закладі.

З вищезазначеного можна зробити висновки, що робота з організації харчування знаходиться на достатньому рівні.

У Роганському ДНЗ№1 з 1.06.2020р. – 31.08.2020р. було проведено літнє оздоровлення дітей.

Оздоровлено за літній період було 36 дітей.

За цей період вартість харчування дітей було збільшено на 10%, завдяки чому діти додатково отримували свіжі фрукти, ягоди, овочі, соки. Харчування дітей було різноманітним, збалансованим, калорійним, згідно розробленій картотеці страв. Питний режим дітей дотримувався, дотримувалися санітарно-гігієнічні вимоги та норми. За період оздоровлення дітей харчових отруєнь не зареєстровано .

Особлива увага під час літнього оздоровлення приділялась загартовуючим заходам,. організації змістовного дозвілля дошкільників. Проведення освітньої, виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літнього оздоровлення було організовано відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 28.05.2012р. № 1\9 – 413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період». Особлива увага наділялалясь забезпеченню емоційного комфорту, захисту дітей від будь-яких дій, які шкодять їх здоров’ю.

Вихователями проводилися санітарно-просвітницька робота серед дітей та батьків щодо профілактики харчових отруєнь та попередженню травматизма. Серед батьків та дітей проводилась просвітницька робота щодо дотримання правил поведінки на воді, обмеження часу перебування на сонці, забезпечення водного балансу для дитини тощо.

Адміністрацією закладу було забезпечено дійовий контроль за дотриманням вимог законодавства про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в літній оздоровчий період. Випадків дитячого та дорослого травматизму не зареєстровано.

За період літнього оздоровлення були проведені свята та розваги, тематичні розваги, фізкультурне свято, день іменинника.

Літнє оздоровлення дітей Роганського ДНЗ №1 було проведено згідно річного плану на 2020-2021 н.р.

Відвідування ДНЗ дітьми відповідає вимогам статуту ДНЗ.

Діти охоче, залюбки відвідують дошкільний заклад. В середньому відвідували дитячий садок 39 дітей.

Аналіз захворюваності показав, що кількість випадків хвороби у дітей ДНЗ декілька зменшилося. В ДНЗ проводяться загартовуючі процедури, додержуються санітарно-гігієнічні норми, проводиться обробка групових приміщень анти бактерицидною лампою.

Систематичним є медичний та методичний контроль за станом фізичного виховання. Раз на місяць у кожній віковій групі проводиться медико-педагогічний контроль фізкультурного заняття. Результати показали, що фізичне навантаження та цільність заняття відповідають нормі. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості проводиться моніторинг результатів фізичного розвитку дітей. Медичне обстеження лікарем проводиться 1 раз на місяць, вихователем щодня, про що свідчить зошит здоров’я дітей.

Завідувач Єрещенко І.В., доповіла про фінансову, господарську та управлінську діяльність колективу дошкільного закладу. За період 2020-2021 н.р. було покращено матеріальну базу дошкільного закладу. Дообладнано ігрові майданчики, а саме встановлено пісочниця та ігровий будиночок. В групових кімнатах було зроблено поточний та косметичний ремонт на загальну суму 10.500 грн. У 2020/2021 н.році були дообладнані харчоблок та пральня технологічним обладнанням на загальну суму 37000 грн. Кожного року наші малюки отримують солодкі новорічні подарунки від Роганської селищної ради, на суму 8.500 грн. Малюки отримали Великодні подарунки від депутата Верховної ради Євгенія Мураєва.

Педагоги дошкільного закладу також соціально захищені, до Дня вчителя отримали матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу . Кожен працівник дошкільного закладу отримав матеріальну допомогу на оздоровлення при отриманні щорічної відпустки .

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи (п.35 «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Вартість харчування однієї дитини з 01.01.2021р на день складає 54.00 грн. Батьки сплачують 60% від вартості харчування на день. Харчування діти отримують якісне та в достатньому об’ємі, отримують весь необхідний набір харчових продуктів .В дошкільному закладі створено необхідні умови для організації якісного харчування дітей. Перспективне меню складається на два тижні, в якому передбачено різноманітне харчування дітей. Є в наявності картотека страв, затверджена районною санітарно-епідеміологічною станцією. Але, на жаль. вимоги життя та підвищення цін на основні продукти харчування не дають у повному обсязі надавати дітям 100% харчування (за вимогами норм харчування).

З вищезазначеного можна зробити висновки, що робота з організації харчування знаходиться на достатньому рівні.

Відвідування ДНЗ дітьми відповідає вимогам статуту ДНЗ.

Діти охоче, залюбки відвідують дошкільний заклад. В середньому відвідували дитячий садок 40 дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 155

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.