Освітня програма Роганського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №1 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області на 2021/2022 навчальний рік

Вступна частина

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,«Про забезпечення функціонування української мови якдержавної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітню діяльність в закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організовано у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період»(від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання удошкільних навчальних закладах» (від25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 02.07.2020 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2020/2021 навчальному році» ( від 10.06.2020 №1/9-365), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Пріоритетний напрям роботи за яким здійснює діяльність заклад дошкільної освіти у 2021/2022 році – гуманітарний. Освітній процес здійснюється українською мовою.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Терміни проведення канікул:

· літні - 90 календарних днів з 01червня по 30 серпня,

· осінні - 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

· зимові - 10 календарних днів з 01 січня по 10 січня,

· весняні –10 календарних днів з 01квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

Режим закладу дошкільної освіти 5-денний. Дві групи працюють за 10,5 годинним режимом.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує в 2020/2021 працювати над проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника розвитку національно свідомої, творчої, компетентної особистості дошкільника» і визначаєнаступні пріоритетні завдання роботи:

1. Підвищення рівня інноваційної культури педагога шляхом інтегрованого підходу до пізнавальної діяльності, спрямованого на забезпечення активної життєдіяльності дошкільника.

2. Удосконалення роботи щодо формування у дошкільників першооснов національної свідомості.

3. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти шляхом впровадження проекту «Впевнений старт» на засадах Концепції Нової української школи.

У закладі дошкільної освіти функціонує 2 вікові групи:

· середня (від 4 до 5 років) – 1 група;

· старша (від 5 до 6 (7) років) – 1 група.

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, соціально-педагогічний патронат, забезпечує роботу Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується чинними освітніми програмами: Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку; Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 4 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

· у середній групі –20 хвилин;

· у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа, четвер), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізичної культури.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття збільшується за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 10, 15 хвилин відповідно в середній, старшій групах). За освітньою потребою проводяться інтегровані заняття для закріплення набутих дітьми знань і вмінь в різних видах дитячої діяльності протягом дня. Варіанти інтеграції можуть бути різні залежно від теми блоку, мети та завдань, визначених для її реалізації.

Забезпечено функціонування гуртків за інтересами:

· «Я – дівчинка, я - хлопчик» для дітей старших груп. Напрямок – пізнавальний з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку за авторською програмою Лохвицької Л.В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

· «Джерельце» для дітей середніх груп за парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (авт. О. М. Каплуновська, І. І. Кичата, Ю. М. Палець; за наук. ред. О. Д. Рейпольської).

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

· методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

· педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

· вивчаються досвіди роботи вихователів.

Робочий навчальний план Роганського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №1 Роганської селищної ради Харківського районуХарківської області на 2021/2022навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку. Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко. Лист МОНУ від 01.08..2017 року №1/11-7684
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку. Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко. лист МОНУ від 12.07.2019р. № 1/11-63-27
Парціальні освітні програми
«Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)
«Про себе треба знати, про себе треба дбати». Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Лохвицька Л.В. лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049
«Вчимося жити разом». Програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6,7 років Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. лист ІМЗО від 13.06.2016 №2.1/12-Г-363

Розподіл занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку на 2021/2022 навчальний рік за програмою «Впевнений старт»

перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років)
Ознайомлення із соціумом 1 2 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча,театральна тощо) 1 4 4 5
Сенсорний розвиток 2 - -
Логіко-математичний розвиток - 1 1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування2 2 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток3 2 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: - - 2
-музично- хореографічна діяльність; - - 1
- фізичний розвиток (горизонтальний пластичний балет); - - 1
- пізнавальний розвиток (безпека життєдіяльності)
- пізнавальний розвиток (національно-патріотичне виховання)
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 14
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 2,45 4,4

Особливості планування та проведення занять різних типів відповідно до орієнтовного розподілу занять та гранично допустимого навантаження та дітей

Заняття із ознайомлення із соціумом

• Спрямовані на реалізацію освітньої лінії Базового компонента «Дитина в соціумі», частково – «Особистість дитини».

• Передбачають формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, здоров’язберігаючої компетентності, реалізацію завдань патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства.

Художньо-продуктивна діяльність

• Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність може буди присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена у різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

Художня література. 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах, розвитку мовлення у ІІ молодшій групі, інтегруватися у вище названі заняття в групах раннього віку та І молодшій.

Сенсорний, логіко-математичний розвиток

• Під час планування здійснюється конкретизація тем і завдань у межах чинних програм з урахуванням вікових особливостей дітей (акцент на практичне ознайомлення з матеріалом).

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

• формування та розвиток фонематичної, лексичної компетентності;

• формування граматичної, діалогічної, монологічної компетентності;

• інтеграція завдань з художньої літератури (перша та друга молодша групи).

Здоров’я та фізичний розвиток

• Для дітей дошкільного віку фізкультурні заняття проводяться не менше 3 разів на тиждень.

• У дні, коли немає фізкультурних занять, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Розподіл занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку на 2021/2022 навчальний рік

Діяльність, організована дорослим з усіма дітьми (у формі заняття) Кількість занять на тиждень в середній групі (від 4 до 5 років) Кількість занять на тиждень у старшій групі (від 5 до 6 (7) років)
Пізнавально-дослідницька діяльність: у світі людей (у тому числі особистісний розвиток)1 2 2
Пізнавально-дослідницька діяльність: у світі природи 1 2
Художньо-естетична діяльність (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня література,музика)2 5 6
Пізнавально-дослідницька діяльність: елементарні математичні уявлення3 1 2
Мовленнєва діяльність (розвиток мовлення, грамота)4 3 3
Здоров’язбережувальна, рухова діяльність5 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: 2 5
-музично- хореографічна діяльність; 1 1
- фізичний розвиток (горизонтальний пластичний балет); 1 1
- пізнавальний розвиток (безпека життєдіяльності) - 1
- пізнавальний розвиток (національно-патріотичне виховання) 2 -
Максимальна кількість занять на тиждень 14 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 4,4 8,2

1.Пізнавально-дослідницька діяльність (у світі людей, особистісний розвиток) проводиться у формі спеціально організованих занять та ігрової діяльності (ігровий тренінг, різні види ігор), роботи з коректурними таблицями тощо. Ігрові форми роботи (ігровий тренінг) не враховані у загальну кількість занять.

2.Заняття з художньо-естетичної діяльності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня література, музика) проводяться предметні (на вивчення нової теми, формування нових умінь та навичок) та інтегровані. Варіанти інтеграції може обирати сам вихователь.

3.Пізнавально-дослідницька діяльність (а саме формування елементарних математичних уявлень) проводиться як під час окремих (предметних занять), так у межах інтегрованого заняття.

4.Мовленнєва діяльність (розвиток мовлення, грамота (старші групи) у формі заняття здійснюється відповідно до обраного типу: предметне чи комплексне.

5.Заняття з фізичної культури (здоров’язберігальна, рухова діяльність) не враховуються в загальну кількість занять на тиждень.

Розподіл навантаженняна тиждень на дитину у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення 2021/2022 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень у старшій (від 5 до 6 (7) років групі
Ознайомлення із соціумом 3
Ознайомлення з природним довкіллям 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 1 5
Сенсорний розвиток -
Логіко-математичний розвиток 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3
Корекція порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування 3 Завдання корекції порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну
Загальна кількість занять на тиждень 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків:
- фізичний розвиток (горизонтальний пластичний балет);
- пізнавальний розвиток (національно-патріотичне виховання).
2

1

1
Максимальна кількість занять на тиждень 17
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 4 7,05

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 – Передбачає корекцію порушень мовленнєвого розвитку у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних під групових та індивідуальних занять.

4 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.